OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

신규 회원 가입 10% OFF 쿠폰


 • 제품 정보

  용량/중량: 4.5g/0.15oz.
  사용기간: 개봉 전 30개월 / 개봉 후 12개월

  [사용할 때의 주의사항]
  제형의 특성상 입구 부분에 내용물이 묻을 수 있으며, 사용횟수에 따라 내용물이 쌓이게 될 시 닦아서 관리하면 이염을 방지하고 깔끔하게 사용 할 수 있습니다.
  지속적으로 고온과 직사광선에 노출 시 팁에 묻어나온 내용물에 변색 및 분리 현상이 보일 수 있으니 보관시 직사광선을 피해 서늘한 장소에 보관 하여 주시고, 사용 전 2-3회 펌핑하여 사용 하는 것을 권장합니다.
  사용 후에는 반드시 마개를 닫아두시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 바랍니다.
  화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름, 가려움증 등의 이상이 있는 경우 전문의 등에게 상담 바랍니다.

  MADE IN KOREA
  화장품 책임판매업자: (주)텐스
  화장품제조업자: ㈜코스메카코리아(COSMECCA)
  소비자상담실: TEL 1811-7525

  *소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
 • 전성분

  [#0.7 Air]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 프로판다이올, 황색산화철, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 스테아릭애씨드, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 적색산화철, 글리세릴카프릴레이트, 흑색산화철, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물

  [#1.0P Peach Beige]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 황색산화철, 프로판다이올, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 적색산화철, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 스테아릭애씨드, 흑색산화철, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드, 하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물

  [#1.0 Fresh Beige]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 황색산화철, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 프로판다이올, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 적색산화철, 스테아릭애씨드, 흑색산화철, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물

  [#1.5 Natural Beige]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 황색산화철, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 프로판다이올, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 적색산화철, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 흑색산화철, 스테아릭애씨드, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물

  [#2.0 Tan Beige]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 황색산화철, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 프로판다이올, 적색산화철, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 흑색산화철, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 스테아릭애씨드, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물
 • 배송, 교환, 반품 안내

  [교환 및 반품 안내]
  단순변심에 의한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에 가능하며 왕복 배송비가 발생합니다.
  일부 프로모션 및 특가 상품의 경우, 수령 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능 합니다.
  제품의 포장을 개봉 또는 훼손으로 상품가치가 상실된 경우 교환 및 반품이 불가능한 점 양해 부탁드립니다.

REVIEW

게시물이 없습니다

기본 정보
상품명 Clean Moment Dayproof Concealer
상품요약정보 (5 Colors)
판매가 KRW 21,500
중용량 4.5g / 0.15 oz.
상품간략설명 T.P.O에 상관없이 피부의 결점과 모공을 커버하고, 피부가 숨 쉬듯 가볍게 밀착되는 텍스처로 땀과 유분에도 무너짐 없이 매끄러운 피부결을 연출하는 'Clean Moment 데이프루프 컨실러'
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
Concealer Color

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Clean Moment Dayproof Concealer 수량증가 수량감소 21500 (  220)
총 상품 금액(수량): 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

 • 제품 정보

  용량/중량: 4.5g/0.15oz.
  사용기간: 개봉 전 30개월 / 개봉 후 12개월

  [사용할 때의 주의사항]
  제형의 특성상 입구 부분에 내용물이 묻을 수 있으며, 사용횟수에 따라 내용물이 쌓이게 될 시 닦아서 관리하면 이염을 방지하고 깔끔하게 사용 할 수 있습니다.
  지속적으로 고온과 직사광선에 노출 시 팁에 묻어나온 내용물에 변색 및 분리 현상이 보일 수 있으니 보관시 직사광선을 피해 서늘한 장소에 보관 하여 주시고, 사용 전 2-3회 펌핑하여 사용 하는 것을 권장합니다.
  사용 후에는 반드시 마개를 닫아두시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 바랍니다.
  화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름, 가려움증 등의 이상이 있는 경우 전문의 등에게 상담 바랍니다.

  MADE IN KOREA
  화장품 책임판매업자: (주)텐스
  화장품제조업자: ㈜코스메카코리아(COSMECCA)
  소비자상담실: TEL 1811-7525

  *소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
 • 전성분

  [#0.7 Air]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 프로판다이올, 황색산화철, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 스테아릭애씨드, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 적색산화철, 글리세릴카프릴레이트, 흑색산화철, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물

  [#1.0P Peach Beige]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 황색산화철, 프로판다이올, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 적색산화철, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 스테아릭애씨드, 흑색산화철, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드, 하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물

  [#1.0 Fresh Beige]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 황색산화철, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 프로판다이올, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 적색산화철, 스테아릭애씨드, 흑색산화철, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물

  [#1.5 Natural Beige]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 황색산화철, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 프로판다이올, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 적색산화철, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 흑색산화철, 스테아릭애씨드, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물

  [#2.0 Tan Beige]
  정제수, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 부틸렌글라이콜, 다이프로필렌글라이콜, 라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘, 황색산화철, 아이소트라이데실아이소노나노에이트, 메틸트라이메티콘, 바륨설페이트, 마그네슘설페이트, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 프로판다이올, 적색산화철, 알루미늄하이드록사이드, 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머, 아크릴레이트코폴리머, 흑색산화철, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 스테아릭애씨드, 폴리하이드록시스테아릭애씨드, 실리카다이메틸실릴레이트, 에틸헥실글리세린, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 스쿠알란, 토코페릴아세테이트, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 글리세린, 에틸헥실팔미테이트, 아이소프로필미리스테이트, 아이소스테아릭애씨드, 레시틴, 향료, 라우로일라이신, 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 소듐하이알루로네이트, 토코페롤, 씨대퍼딜추출물
 • 배송, 교환, 반품 안내

  [교환 및 반품 안내]
  단순변심에 의한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에 가능하며 왕복 배송비가 발생합니다.
  일부 프로모션 및 특가 상품의 경우, 수령 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능 합니다.
  제품의 포장을 개봉 또는 훼손으로 상품가치가 상실된 경우 교환 및 반품이 불가능한 점 양해 부탁드립니다.

REVIEW

게시물이 없습니다