OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

클린 모먼트 컨실러 Pre-Order 오픈

 • 제품 정보

  용량/중량: 4g/0.14oz.
  사용기간: 개봉 전 24개월/개봉 후 12개월
  사용법: 입술 안쪽에서 바깥쪽으로 부드럽게 발라줍니다.

  [사용할 때의 주의사항]
  본 제품은 수분을 포함하는 제형의 특성상 도포 직후보다 도포 후 시간이 경과 후에 입술에 남은 색상이 선명하게 나타날 수 있습니다.
  제형의 특성상 입구 부분에 내용물이 묻을 수 있으며, 사용횟수에 따라 내용물이 쌓이게 될 시 닦아서 관리하면 이염을 방지하고 깔끔하게 사용 할 수 있습니다.
  지속적으로 고온과 직사광선에 노출 시 팁에 묻어나온 내용물에 변색 및 분리 현상이 보일 수 있으니 보관시 직사광선을 피해 서늘한 장소에 보관 하여 주시고, 사용 전 2-3회 펌핑하여 사용 하는 것을 권장합니다.
  사용 후에는 반드시 마개를 닫아두시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 바랍니다.
  화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름, 가려움증 등의 이상이 있는 경우 전문의 등에게 상담 바랍니다.
  상처가 있는 부위, 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용을 자제 바랍니다.

  MADE IN KOREA
  화장품 책임판매업자: (주)텐스
  화장품제조업자: 코스맥스(주)
  소비자상담실: TEL 1811-7525

  *소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
 • 전성분

  [#01 New Visitors]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 황색4호 (CI 19140), 적색227호 (CI 17200), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#02 Instant Feeling]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 황색4호 (CI 19140), 적색227호 (CI 17200), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#03 Acrylic Pink]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#04 Feels Like It]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 청색1호 (CI 42090)

  [#05 Rosy Sunset]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#06 Untitle Mauve]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 청색1호 (CI 42090)

  [#07 Mood Changer]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 청색1호 (CI 42090), 적색104호의(1) (CI 45410)

  [#08 Muddy Berry]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#09 Miss Mistake]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 적색227호 (CI 17200), 황색5호 (CI 15985), 황색4호 (CI 19140), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#10 Rumor Romance]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)
 • 배송, 교환, 반품 안내

  [교환 및 반품 안내]
  단순변심에 의한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에 가능하며 왕복 배송비가 발생합니다.
  일부 프로모션 및 특가 상품의 경우, 수령 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능 합니다.
  제품의 포장을 개봉 또는 훼손으로 상품가치가 상실된 경우 교환 및 반품이 불가능한 점 양해 부탁드립니다.

REVIEW

2
차****
2023-06-13
차****
2023-06-13
1
이****
2023-06-02
이****
2023-06-02
 1. 1
기본 정보
상품명 Shine Moment Glossy Tint
상품요약정보 (10 Colors)
판매가 KRW 24,000
중용량 4g / 0.14 oz.
상품간략설명 유리알처럼 투명한 광택 제형이 입술에 가볍게 밀착되어 장시간 끈적임 없이 맑은 컬러감과 투명한 광택이 표현되는 New Type의 글로시 틴트
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
Glossy Color

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Shine Moment Glossy Tint 수량증가 수량감소 24000 (  240)
총 상품 금액(수량): 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

 • 제품 정보

  용량/중량: 4g/0.14oz.
  사용기간: 개봉 전 24개월/개봉 후 12개월
  사용법: 입술 안쪽에서 바깥쪽으로 부드럽게 발라줍니다.

  [사용할 때의 주의사항]
  본 제품은 수분을 포함하는 제형의 특성상 도포 직후보다 도포 후 시간이 경과 후에 입술에 남은 색상이 선명하게 나타날 수 있습니다.
  제형의 특성상 입구 부분에 내용물이 묻을 수 있으며, 사용횟수에 따라 내용물이 쌓이게 될 시 닦아서 관리하면 이염을 방지하고 깔끔하게 사용 할 수 있습니다.
  지속적으로 고온과 직사광선에 노출 시 팁에 묻어나온 내용물에 변색 및 분리 현상이 보일 수 있으니 보관시 직사광선을 피해 서늘한 장소에 보관 하여 주시고, 사용 전 2-3회 펌핑하여 사용 하는 것을 권장합니다.
  사용 후에는 반드시 마개를 닫아두시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 바랍니다.
  화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름, 가려움증 등의 이상이 있는 경우 전문의 등에게 상담 바랍니다.
  상처가 있는 부위, 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용을 자제 바랍니다.

  MADE IN KOREA
  화장품 책임판매업자: (주)텐스
  화장품제조업자: 코스맥스(주)
  소비자상담실: TEL 1811-7525

  *소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
 • 전성분

  [#01 New Visitors]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 황색4호 (CI 19140), 적색227호 (CI 17200), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#02 Instant Feeling]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 황색4호 (CI 19140), 적색227호 (CI 17200), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#03 Acrylic Pink]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#04 Feels Like It]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 청색1호 (CI 42090)

  [#05 Rosy Sunset]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#06 Untitle Mauve]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 청색1호 (CI 42090)

  [#07 Mood Changer]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 청색1호 (CI 42090), 적색104호의(1) (CI 45410)

  [#08 Muddy Berry]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 황색4호 (CI 19140), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#09 Miss Mistake]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 암모늄폴리아크릴레이트, 부틸렌글라이콜, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 적색227호 (CI 17200), 황색5호 (CI 15985), 황색4호 (CI 19140), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)

  [#10 Rumor Romance]
  정제수, 페닐트라이메티콘, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비스-베헤닐/아이소스테아릴/피토스테릴다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트, 다이아이소스테아릴말레이트, 트라이메틸실록시페닐다이메티콘, 다이페닐다이메티콘, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 다이글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 폴리솔베이트60, 펜틸렌글라이콜, 솔비탄아이소스테아레이트, 폴리글리세릴-4아이소스테아레이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 세테아레스-20, 스쿠알란, 스테비오사이드, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 페녹시에탄올, 향료, 리모넨, 리날룰, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색5호 (CI 15985), 적색227호 (CI 17200), 적색104호의(1) (CI 45410), 청색1호 (CI 42090)
 • 배송, 교환, 반품 안내

  [교환 및 반품 안내]
  단순변심에 의한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에 가능하며 왕복 배송비가 발생합니다.
  일부 프로모션 및 특가 상품의 경우, 수령 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능 합니다.
  제품의 포장을 개봉 또는 훼손으로 상품가치가 상실된 경우 교환 및 반품이 불가능한 점 양해 부탁드립니다.

REVIEW

2
차****
2023-06-13
차****
2023-06-13
1
이****
2023-06-02
이****
2023-06-02
 1. 1

ALSO

Shop All
 • Shine Moment Glossy Tint

  • KRW 24,000
  • KRW 24,000
 • Shine Moment Glossy Tint

  • KRW 24,000
  • KRW 24,000
 • Shine Moment Glossy Tint

  • KRW 24,000
  • KRW 24,000
 • Shine Moment Glossy Tint

  • KRW 24,000
  • KRW 24,000